УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
СДРУЖЕНИЕ “САЛСА КАЛИЕНТЕ”

Настоящата информация се предоставя на субекта на данните в изпълнение Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
1. Администратор на личните данни:
Личните Ви данни се обработват от сдружение „Салса Калиенте“ , юридическо лице с нестопанска цел, с ЕИК 130981150
Можете да се свържете с нас на адрес: гр. София, бул. Черни Връх 100, Мол Парадайз, ет. 3, Денс Стейшън или имейл: info@dancestation.bg

2. Категории обработвани лични данни:
Във връзка със заявен интерес за придобиване на статут на асоцииран член в сдружение Салса Калиенте и издаването на членска карта за посещение на уроци по танци, Салса Калиенте обработва лични данни, само предоставени от Вас в заявлението за членство.
Основните видове лични данни, които се обработват във връзка с издаване на членска карта се определят спрямо типа карта и биват:
2.1. За възрастни
Информация за лична идентификация като: име
Данни за контакт: мобилен телефон и електронен адрес;

2.2. За деца
Информация за лична идентификация като: име, дата на раждане
Информация за лична идентификация на родител: име
Данни за контакт на родител: мобилен телефон и електронен адрес;

За целите на маркетинга – изпращане на рекламни съобщения за предоставяни услуги за членове, дейността на сдружението и негови партньори, “Салса Калиенте” обработва Вашите данни за контакт (мобилен телефон и електронен адрес) и типа карта за уроци по танци, само ако сте дали своето изрично съгласие в заявлението за членство или в последствие сте се абонирали за получаване на такъв тип съобщения.
Салса Калиенте има право да изиска от Вас при необходимост потвърждаване на верността и актуалността на данните.
Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Салса Калиенте и какви са последиците от това:
За да станете асоцииран член на Салса Калиенте, да Ви бъде издадена членска карта за танцови уроци и за да използвате картата, Салса Калиенте се нуждае от определени данни, които да Ви идентифицират и да покажат съответствието Ви с изискванията за членство, а именно: име, дата на раждане. Непредоставянето на тези данни препятства възможността да станете наш асоцииран член. Данните за контакт са ни необходими, за да можем да се свържем с Вас в качеството Ви на наш асоцииран член и да ви дадем необходима информация във връзка с провеждане на уроците по танци.
Непредоставянето на данни за целите на директен маркетинг и свързаното с него профилиране не е пречка за приемането Ви като асоцииран член на Салса Калиенте и издаването на карта за уроците по танци.

3. Цели и правни основания за обработване на лични данни:
3.1 Обработване на лични данни, което е необходимо във връзка с възникването и осъществяването на членственото правоотношение, имащо характер на сключване или изпълнение на многостранен договор. Салса Клиенте обработва данните Ви за следните цели:
Идентифициране на асоцииран член при подаване на заявление за членство в „Салса Калиенте“, проверка на верността на декларираните данни, проверка на съответствието с условията за членство и приемане на член на сдружението;
Издаване на членска карта ДЕНС СТЕЙШЪН, съдържаща данни за идентификация на лицето.
Текуща проверка и контрол на верността и актуалността на предоставените данни;
Администриране и отговор на оплаквания/ запитвания/ жалби/ препоръки/ искания/ молби и др. от асоциирани членове, както и комуникация, свързана с членството в сдружението;
3.2 В изпълнение на свои законови задължения, „Салса Калиенте“ обработва данните Ви за следните цели:
Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с издаване на фактури и други счетоводни документи, воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.
3.3 „Салса Калиенте“ обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на субекта на данните за тяхното обработване за следните цели:
Директен маркетинг на продукти и услуги;
Маркетингово профилиране на субекта на данните;
Изпращане на актуална информация за нови предложения и промоции в съответствие с интересите и предпочитанията на субекта на данните.
3.4 Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „Салса Калиенте“:
Оценка и установяване на удовлетвореността на асоциираните членове на сдружението, както и ефективността на рекламата, която предлагаме;
Информиране за събития от организационния живот на Салса Калиенте, включително и необходимостта от подновяване на членство;
Промяна във вида и обхвата на ползваните от асоциираните членове отстъпки и намаления с цел повишаване на ползите и полезността им за членовете.

4. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:
4.1 Лица, на които „Салса Калиенте“ е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с издаването на членски карти;
4.2 Лица обработващи лични данни, които въз основа на договор със „Салса Калиенте“ обработват личните Ви данни от името на Салса Калиенте;
4.3 Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;
4.4 Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство.

5. Срок на съхранение на личните Ви данни:
Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:
5.1 Личните данни, обработвани във връзка с възникване, изменение, изпълнение или прекратяване на членственото правоотношение с „Салса Калиенте“ – за срока на членството, съответстващ на срок на валидност на издадената карта и до 1 година след това.
5.2 Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като, но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, се съхраняват 5 години, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.
5.1 Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до отписване от рекламния бюлетин, изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

6. Изнасяне на данни извън Европейския Съюз:
“Салса Калиенте” не изнася и не обработва вашите данни в страни извън Европейския съюз

7. Права на субекта на данните във връзка с обработването на личните му данни:
Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към „Салса Калиенте“ като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.
Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до Салса Калиенте в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично писмено упълномощено от Вас лице.
Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл, посочени в т. 1 по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги . Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Ако имаме съмнения относно самоличността на лицето, което е направило искането, Салса Калиенте може да поиска предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните.
В случай, че исканията на субект на данни са явно неоснователни или прекомерни, включително при повтаряемост, Салса Калиенте може:
Да наложи такса, като съобрази административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
Да откаже да предприеме действия по искането.
Имате следните права:
7.1 Право на достъп до личните Ви данни:
право да получите от Салса Калиенте потвърждение дали се обработват Ваши лични данни;
право да получите достъп до данните;
право да получите информация за: целите на обработването; за обработваните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации; срок, за който ще се съхраняват личните данни; съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване; правото на жалба до надзорен орган; когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането и др. съгласно действащата нормативна уредба;
право да получите безплатно копие от личните Ви данни, които са в процес на обработване.
7.2 Право на коригиране на личните Ви данни: имате право да поискате от Салса Калиенте да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. При съобразяване на целите на обработването, имате право да поискате непълните лични данни да бъдат попълнени.
7.3 Право на изтриване на личните Ви данни (право „да бъдеш забравен”):
Имате право да поискате от Салса Калиенте изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне при наличие на някое от нормативните основания за това, включително, но не само:
когато личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
при оттегля на съгласието Ви за обработка на данните, в случай, че няма друго правно основание за обработването;
при направено от Вас възражение срещу обработването, в случай, че няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на нормативно задължение, което се прилага спрямо администратора.
Упражняването на правото на изтриване на личните Ви данни може да бъде ограничено, доколкото обработването е необходимо:
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на нормативно задължение на администратора, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
в други случаи, предвидени в нормативната уредба .
7.4 Право на ограничаване на обработването на личните Ви данни:
Имате право да изискате от Салса Калиенте ограничаване на обработването на личните Ви данни при наличие на някое от нормативните основания за това, включително:
точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните..
В тези случаи данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани.
7.5 Право да се направи възражение срещу обработването на личните Ви данни:
Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на личните Ви данни, когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Салса Калиенте. В този случаи Салса Калиенте прекратява обработването на личните данни, освен ако съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни за целите на директния маркетинг и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. В този случай Салса Калиенте прекратява обработването на личните данни за тези цели.
7.6 Право на преносимост на личните Ви данни:
Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор, без да бъдете възпрепятствани от нас. При поискване от Ваша страна и когато е технически осъществимо, личните Ви данни могат да бъдат пряко прехвърлени от Салса Калиенте на друг администратор. Упражняването на правото на преносимост не може да засяга неблагоприятно правата и свободите на други лица.
7.7 Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни:
Имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, в случай, че обработването се основава на дадено съгласие. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди съгласието да бъде оттеглено.
7.8 Право на жалба до надзорен орган:
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (https://www.cpdp.bg/).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Салса Калиенте, можете да го направите на посочените данни за контакт с нас или директно на Длъжностно лице по защита на данните (на посочените в т.1 данни за контакт).

8. Автоматизирана обработка и профилиране:
Салса Калиенте не прилага автоматизирано вземане на решения спрямо асоциираните си членове. Салса Калиенте не взема решения, основани единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, които да пораждат правни последици за членовете или по подобен начин да ги засягат в значителна степен.