От 25-ти октомври в залите на Dance Station Paradise Center стартира група “Весели деца”. Срещите ще се провеждат в сряда от 17.15 ч. до 18.15 ч.

Групата е разработена за деца на 4 и 5-годишна възраст. Тя има за цел да подпомогне разгръщането на детския потенциал в основните области на естествено развитие в тази възраст: езиково-говорни уменияразбиране за собствените и чуждите емоции и намерения и социални умения.

Работата на Група “Весели деца” е разделена в три модула от  общо 12 срещи. Всеки модул има 4 срещи с определени цели и надгражда предходния.

След всяка среща родителите ще получават писмо, с информация за целите на заниманията в конкретния ден, както и предложения за дейности, които родителите и децата да правят в къщи, за да затвърдят уменията, упражнявани в групата. А в края на всеки модул на родителите ще бъде предоставена информация за нашите наблюдения и впечатления за активността на всяко дете в групата.

За да можем да разпределим децата по възрастови групи в определените дни, ви напомняме, че е необходимо предварително записване на телефони:  Яница Табакова: 0899241013 и Петя Варчева: 0889762174.

Цената при закупуване на карта за един модул (4 посещения) е 150 лева. При заплащане за еднократно посещение – 50 лева.

Езиково-говорни умения

Когато децата имат добри двигателни умения, за тях е по-лесно да се включват в игри и занимания, чрез които изследват своята среда, развиват възприятията, паметта и вниманието си. В този процес важна роля имат и добре изградените говорни механизми, уменията да бъде разбрана получената информация и собствените мисли да бъдат облечени в думи.

Емоции

Двигателните и езиковите умения са в основата на успешното емоционално и социално развитие, изграждащи се най-бурно във възрастта от 3 до 6 години. Това развитие от своя страна дава възможност на децата да имат пълноценен социален контакт с връстници и възрастни. Благодарение на него се изграждат уменията за разбиране на собствените и чуждите преживявания, емоции и намерения. С други думи – децата се учат да разграничават своята гледна точка от тази на другите и изразяват това с думи като аз мисля, той иска, тя чувства.

Социални умения

В предучилищна възраст децата развиват най-бързо социалните си умения. Неадекватните социални умения водят след себе си проблеми във взаимоотношенията, в адаптацията към социалната среда, което е предпоставка за емоционални и поведенчески проблеми. Затова този етап е от голямо значение за подкрепа на потенциала за развитие на езиково, емоционално и социално ниво, наблюдение на детското поведение и превенция на възможни проблеми.

Горепосочените умения са взаимносвързани – напредък в едно от уменията води след себе си напредък в други, както и обратното – проблем в едно от уменията, често се пренася и в други. Всички те си взаимодействат и определят до голяма степен успешността на адаптация на детето в къщи, в детската градина, на площадката с други деца. Ето защо, дейностите в предстоящата група са насочени, както към директна, целенасочена работа върху езиковите, емоционалните и социалните умения, така и индиректно – през взаимодействието им с базовите компоненти на развитие – движение, възприятия, внимание, памет.

Основни методи на работа са

 • логоритмика
 • танци и музика
 • дихателни и релаксационни техники
 • интерактивни социални истории
 • когнитивно-поведенчески техники за разпознаване на емоциите, мислите и намеренията
 • проиграване на социални ситуации и други.

В програмата са заложени и елементи от българския фолклор, тъй като считаме за важно, децата да познават културната среда, в която се развиват и с която си взаимодействат. Доказан е и благотворният ефект на българската народна музика върху развитието на слуховото възприятие, чувството за ритъм и речта.

Класическата музика също е включена в дейности на програмата, основно като елемент от упражнения за развитие на емоционалната компетентност и техниките за снемане на напрежението и релаксация.

Програмата е разработена и се провежда от професионалисти в областта на ранното детско развитие.

Групата ще се води от логопед с богат опит в областта на ранно детско развитие в норма и патология, както и групова работа с деца в предучилищна и училищна възраст и клиничен психолог, специализиращ и практикуващ в областта на ранно детско развитие, превенция на емоционални и поведенчески проблеми в предучилищна възраст, когнитивно-поведенческа и фамилна психотерапия.

предимствата, които могат да придобият децата

 • Намират по-лесно приятели
 • Справят се по-лесно с гнева и тревожността
 • Умеят да показват своите емоции по конструктивен/здрав начин
 • Могат да разберат и да са съпричастни към преживяванията на другите
 • Знаят, че има и друга гледна точка освен тяхната и могат да я изслушат
 • Могат да спазват правила
 • Слушат и общуват добре
 • Имат реална самооценка
 • Сработват се с другите
 • Имат добър самоконтрол
 • Умеят да си поставят цели и да ги следват
 • Адаптират се по-лесно към промени (като прехода от предучилищна към училище, нови правила и хора)
 • По-лесно намират изход от трудни ситуации

В-нимание към разгръщането на

Е-зиково-говорните,

С-оциалните и

Е-моционалните компетенции чрез

Л-огоритмика,

И-нтерактивен социален опит,

Д-вижение,

Е-моционални упражнения и други, насърчаващи

Ц-еленасоченото и

А-втономно поведение на децата

Здравейте,

Kазвам се Яница Табакова. Завършила съм средното си образование с профил хореография, изучавайки красотата на българския фолклор. Дипломиран бакалавър по Логопедия и Социални дейности в профил „Трудова заетост”. Дипломиран магистър по Логопедия – комуникативни нарушения на развитието. Преминати множество обучения, тясно специализирани в логопедичната практика, както за деца в норма, така и със затруднения в развитието.

Работя с деца повече от 7 години. Почти по едно и също време започнах да преподавам народни танци на деца и започнах практиката си като логопед с деца с говорни и комуникативни затруднения. Успоредно с началото на професионалното ми развитие, започнах стажовете си в институции като Отдел за закрила на детето към Дирекция социално подпомагане Оборище, Подуяне, Кремиковци, както и към ФОРТУНА МД – агенция за подбор на персонал, 134 Детска логопедична градина „Венелин Иванов”.

От 4 години  насам работя в Ресурсен център София – град, преустановен към днешна дата на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град. Работя предимно с деца със специални образователни потребности. Сблъсквала съм се със сериозни предизвикателства в работата си. В една част от случаите се открива необходимостта от едно едничко действие – превенция.

Именно ресурсният център ни събра с Петя Варчева и направи от нас екип, който с времето си показа и доказа, че има сходни цели и виждания за развитието на децата.  Работата ни в екип се допълва от различните подходи и методи, които използваме.

Работата ми с движението и емоциите на децата, преминаващо през призмата на преподаване на народни танци, опитът в логопедията и желанието ми да мога да преплета двете ми професии в едно ме доведе до търсене на нови цели.

Вярвам, че тази група ще постави началото на една добра практика, която да позволи на децата да израстнат уверени в себе си, преодоляващи затрудненията и вярващи в уменията си. Ще развият добра двигателна култура. Ще развият способността си да контактуват с връстници и възрастни.

Аз вярвам, че щастливият възрастен е бил щастливо и вярващо в себе си дете!

Здравейте, Аз съм Петя Варчева.

През последните десет години развивам познанията и професионалните си уменията в сферата на психологията. Дипломиран магистър по клинична психология в СУ „Св. Климент Охридски“, където към момента съм докторант в направление Медицинска психология. От 2011 г. съм сертифициран Хипнотерапевт. Специализирам Когнитивно-поведенческа и Фамилна Психотерапия.

От 2011 година насам развивам уменията и компетенциите си за работа с деца и семейства – първоначално в стажантски програми – в Клуб „Слънчогледи“ и Институт за Детско Психично Здраве и Развитие, където обогатих разбирането си за детското развитие в контакта с екип от професионалисти в областта. В работата ми на Национална телефонна линия за деца 116 111 разширих уменията си по посока предоставяне на психологическо консултиране и подкрепа на деца и юноши, извършване на ефективна оценка на ситуация на риск на деца, сътрудничеството с органите по закрила на детето и предоставяне на експертна информация на възрастни, загрижени за благополучието на дете.

Изследователските ми интереси са насочени към детското развитие в предучилищна възраст в контекста на семейната динамика, както и емоционалните и поведенчески проблеми в детска възраст. През последните три години успях да споделя част от опита и проучванията си с фокус – ранно детско развитие, в научни статии и доклади на научни конференции.

Като част от екипа на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, работата ми през последните години е насочена към разкриване на потенциала и затрудненията на деца със специални образователни потребности чрез приложение на редица утвърдени методи за психологична диагностика, за които съм обучена и сертифицирана в България и Англия.

Важна част от работата ми е екипната дейност с Яница Табакова. Заедно подготвяме и прилагаме индивидуални и групови програми за подкрепа на деца в различна възраст. Консултираме родители, учители и деца по отношение на спецификите на детското развитие в норма и патология. Именно контактът с родители и деца ни насочи към необходимостта от програма, която да дава на децата възможност да експериментират в сигурна среда и пространство, да разгърнат себе си във възрастта на най-бурно социално и когнитивно развитие, а именно – предучилищната възраст.

Интегрирайки познанията си за детското развитие и практическите умения и опит за работа с деца в предучилищна възраст, съвместно с Яница Табакова създадохме тази програма за превенция на емоционалните и поведенчески проблеми и насърчаване на развитието, вярвайки, че всяко дете има потенциал, който често остава неразкрит. Веднъж разгърнат, той дава на детето стабилна основа, на която да расте като по-уверен и щастлив човек.

Logo_footer   
© 2015 Dance Station | Made with love for dancing... Privacy notice 

Follow us:               

Optimization WordPress Plugins & Solutions by W3 EDGE